Македонскиот центар за европско образование и Фондацијата отворено општество - Македонија одржаа дебата со наслов „Политика за заштита на конкуренцијата - состојби и предизвици“.