Прв квартален извештај од следењето на процесот на пристапување

Прв квартален извештај од следењето на процесот на пристапување

Овој квартален извештај се однесува на периодот Јануари 2009 до Март 2009 и се фокусира на следните теми: Политика за проширување на ЕУ и исполнувањето на осумте репери и Извештајот за напредокот 2008; меѓу-етничките односи, политички дијалог и изградба/функционирање на демократските институции; Фундаментални права и имплементација на Законот за полиција; Реформи во правосудството; Постојаност на имплементацијата на законодавството за борба против корупцијата; Реформи на јавната администрација; Социјална политика и вработување; и Деловна клима и економски развој.

За да го преземете извештајот следете го овој линк.