Шанси и замки на преговарачкиот процес

Шанси и замки на преговарачкиот процес

Целта на документот е анализирање на моментална политичка криза и можните сценарија за излез од неа, со посебен акцент на преговарачкиот процес кој е во тек и шансите и замките кои можат да произлезат од него. ...

Македонскиот центар за европско образование пристапува кон коалицијата ГРАЃАНИТЕ ЗА МАКЕДОНИЈА!

Македонскиот центар за европско образование пристапува кон коалицијата ГРАЃАНИТЕ ЗА МАКЕДОНИЈА!

Сметаме дека пристапувањето кон коалицијата „ГРАЃАНИТЕ ЗА МАКЕДОНИЈА“ е чекор во насока на враќање на општеството на оние на кои им припаѓа, граѓаните на Република Македонија. Со пристапувањето кон оваа коалиција, МЦЕО ниту се бори за власт ниту се о...

Квалитетот на работните места кои ги нудат компаниите основани во ТИРЗ

Квалитетот на работните места кои ги нудат компаниите основани во ТИРЗ

Целта на овој документ е да се престави начинот на функционирање на ТИРЗ во Република Македонија кој претставува точка на раздвојување со економскиот развој својствен на државите членки на ЕУ. ...

Отиде ли Македонија прекутрупа за Европа?

Отиде ли Македонија прекутрупа за Европа?

Анализа на учеството на Македонија во Програмите на Заедницата за периодот 2007‒2013 година...

ПУСТИ МЕРАК НАРЕЧЕН „ИПА“

ПУСТИ МЕРАК НАРЕЧЕН „ИПА“

Дваесет и први извештај од следењето на процесот на пристапување на Македонија во ЕУ...

Политичката култура, европеизацијата и стравовите во Македонија: извештај од анкетното истражување “Еврометар” за 2014

Политичката култура, европеизацијата и стравовите во Македонија: извештај од анкетното истражување “Еврометар” за 2014

Дали европеизацијата неопходно води кон поголема демократија?...

Дваесетти извештај од следењето на процесто на Македонија во ЕУ (КОМИСИЈА ВО СЕНКА, КОНКУРЕНЦИЈА ЗА ДЕКОР)

Дваесетти извештај од следењето на процесто на Македонија во ЕУ (КОМИСИЈА ВО СЕНКА, КОНКУРЕНЦИЈА ЗА ДЕКОР)

Општата цел на овој извештај е да се отвори прашањето за постоењето и успешноста на ПЗК во Република Македонија, како и да се разгледа работата на Комисијата за заштита на конкуренцијата, главното независно тело задолжено за спроведување на ПЗК, воко...

Деветнаесетти извештај од следењето на процесот на пристапување на Македонија во ЕУ

Деветнаесетти извештај од следењето на процесот на пристапување на Македонија во ЕУ

Овој Деветнаесетти извештај од следењето на процесот на пристапување на Република Македонија во Европската унија покажува дека иако Европската комисија (ЕК) ги суспендираше фондовите на Националната агенција за европски образовни програми и мобилнос...

Предавници, платеници и сендвич-демонстранти: Граѓански активизам во македонскиот јавен дискус

Предавници, платеници и сендвич-демонстранти: Граѓански активизам во македонскиот јавен дискус

Истражувањето особено ќе се посвети на ситуацијата во последниве четири години и ќе разгледа три случаи на граѓански активизам (Прво архитектонското востание од 2009 година, случајот „Мартин Нешковски“ од 2011 година и иницијативата АМАН од 2012-2013...

Студија: „Старо купувам: новата европска приказна за Македонија“

Студија: „Старо купувам: новата европска приказна за Македонија“

Главното прашање со кое се занимава оваа студија е следново: Дали постои начин за подобрување на практиките со кои клучните политички актери ја комуницираат „приказната“ за евроинтеграциите на Македонија? Во таа смисла, целиот проект „Старо купувам: ...

Проблеми во остварувањето на правото на видување на детето со родителот со кој не живее

Проблеми во остварувањето на правото на видување на детето со родителот со кој не живее

Во случај кога родителите на детето/децата не живеат заедно: кога се во брак, а живеат одделно, или кога бракот е разведен, или кога детето е родено надвор од брак, а родителите не живеат заедно и слично, се поставува прашањето за остварување на виду...

Алиментациони побарувања

Алиментациони побарувања

Дали Република Македонија го следи чекорот на усогласување на националното законодавство со меѓународните конвенции кои ја регулираат обврската за издржување со странски елемент?...

ТЕМЕЛНИ ПРАВА – СМЕСТУВАЊЕ ВО ЕВРОПСКАТА РАМКА (Студија)

ТЕМЕЛНИ ПРАВА – СМЕСТУВАЊЕ ВО ЕВРОПСКАТА РАМКА (Студија)

Системите за заштита на човековите права и слободи од Европа и нивната ефикасна применливост во Македонија...

Има ли Република Македонија заштита на конкуренција?

Има ли Република Македонија заштита на конкуренција?

Во 2005 година се воведе нов Закон за заштита на конкуренцијата, кој во голема мера беше усогласен со европската антитрустовска регулатива. Една од суштинските измени, воведени со овој закон, беше формирањето на Комисијата за заштита на конкуренцијат...

Политика на конкуренција и нејзина имплементација во Република Македонија

Политика на конкуренција и нејзина имплементација во Република Македонија

Овој документ за јавна политика го сумира досега постигнатото на полето на Политиката за заштита на конкуренцијата (понатаму ПЗК) и укажува на предизвиците на кои треба да се одговори во иднина....

Република Хрватска –Искуство од преговарачкиот процес од Поглавјето 8 – Политика за заштита на конкуренција

Република Хрватска –Искуство од преговарачкиот процес од Поглавјето 8 – Политика за заштита на конкуренција

Овој информативен документ дава преглед на хрватското искуство на преговарање за поглавјето 8, односно поглавјето посветено на политика на заштита на конкуренција....

Приватно спроведување на политика за заштита на конкуренција во Европската унија и во Република Македонија

Приватно спроведување на политика за заштита на конкуренција во Европската унија и во Република Македонија

Како потрошувачите и компаниите да добијат надомест на штета од нарушување и прекршување на конкуренција? ...

Темелни права – Сместување во европската рамка (Прирачник)

Темелни права – Сместување во европската рамка (Прирачник)

Системите за заштита на човековите права и слободи од Европа и нивната ефикасна применливост во Македонија...

Колку пари, толку музика: финансиски и кадровски капацитети на Kомисијата за заштита на конкуренција

Колку пари, толку музика: финансиски и кадровски капацитети на Kомисијата за заштита на конкуренција

Бриф за јавна политика за политиката за конкуренција...

Македонија и Бугариа - Толку блиски, а сепак толку далечни

Македонија и Бугариа - Толку блиски, а сепак толку далечни

Бриф за јавна политика за односите на Македонија со Бугарија...

Нова рамка со стари замки

Нова рамка со стари замки

Бриф за јавна политика за пристапувањето во ЕУ...

Напредокот на Република Македонија во процесот на пристапување

Напредокот на Република Македонија во процесот на пристапување

Работен документ за пристапувањето во ЕУ...

Осумте + еден репер на Европската комисија - ден потоа...

Осумте + еден репер на Европската комисија - ден потоа...

Работен документ со анализа на пристапувањето на Македонија...

Изборот на Македонија

Изборот на Македонија

Работен документ за проблемот со името и европските интеграции...

Трнливиот пат до членство во EU: тренинг за издржливост

Трнливиот пат до членство во EU: тренинг за издржливост

Работен документ за политиката на проширување и пристапувањето...

Еден Совет, малку пари и многу, многу пријатели

Еден Совет, малку пари и многу, многу пријатели

Зелена книга за процесот на пристапување и следните чекори...

Каде се парите од ИПА 2007-2013?

Каде се парите од ИПА 2007-2013?

Европскиот буџет се дефинира во седумгодишни циклуси таканаречени финансиски перспективи. Причината за тоа е едноставна – да се добие реална слика за она што се постигнало, бидејќи резултатите се мерливи дури по седум години. За таа цел, прво се дефи...

Милиметар поблизу до преговори

Милиметар поблизу до преговори

Информативен документ за главните преговарачи и преговарачката структура во новите држави-членки и кај пристапничките....

Насоки подготвени од ЕК за поддршката на ЕУ за граѓанското општество во земјите од проширувањето 2014-2020

Насоки подготвени од ЕК за поддршката на ЕУ за граѓанското општество во земјите од проширувањето 2014-2020

Коментари на помошта за граѓанско општество обезбедена од ЕУ...

Втора шанса или втора рака

Втора шанса или втора рака

Бриф за јавна политика за програмирањето на ИПА 2...

Ветувања, ветувања

Ветувања, ветувања

Бриф за јавна политика за иднината на политиката за проширување на ЕУ...

Пристапувањето во ЕУ и сиромаштијата во Македонија

Пристапувањето во ЕУ и сиромаштијата во Македонија

Бриф за јавна политика за пристапувањето во ЕУ и неговиот ефект врз сиромаштијата...

Предавници, платеници и сендвич-демонстранти: Граѓанскиот активизам во македонскиот јавен дискурс

Предавници, платеници и сендвич-демонстранти: Граѓанскиот активизам во македонскиот јавен дискурс

За демократијата во едно општество е многу поважно да има добро информирани и активни граѓани отколку исполнувањето на правото на глас, учеството во власта, или членувањето во политичките партии....

Годишен извештај 2011

Годишен извештај 2011

Годишен наративен извештај за 2011...

Годишен ревизорски извештај за 2011

Годишен ревизорски извештај за 2011

Годишен извештај од надворешната ревизија за 2011...

Годишен ревизорски извештај за 2012

Годишен ревизорски извештај за 2012

Годишен извештај од надворешната ревизија за 2012...

Годишен извештај 2012

Годишен извештај 2012

Годишен наративен извештај за 2012...

Осумнаесетти квартален извештај од следењето на процесот на пристапување

Осумнаесетти квартален извештај од следењето на процесот на пристапување

Вин-Вин политика...

Плодовите на портокаловата револуција

Плодовите на портокаловата револуција

Компаративна анализа на извештаите на Европската комисија 2010-2013...

Кус преглед на активни проекти на МЦЕО

Кус преглед на активни проекти на МЦЕО

Проектите накусо...

Статут на Македонски центар за европско образование

Статут на Македонски центар за европско образование

Новиот Статут на МЦЕО....

Седумнаесетти квартален извештај од следењето на процесот на пристапување

Седумнаесетти квартален извештај од следењето на процесот на пристапување

Млади од акција...

Шестнаесетти квартален извештај од следењето на процесот на пристапување

Шестнаесетти квартален извештај од следењето на процесот на пристапување

Заборавената Агенда...

Петнаесетти квартален извештај од следењето на процесот на пристапување

Петнаесетти квартален извештај од следењето на процесот на пристапување

Декемвриска Бајка...

Четиринаесетти квартален извештај од следењето на процесот на пристапување

Четиринаесетти квартален извештај од следењето на процесот на пристапување

Брак од интерес?!...

Тринаесетти квартален извештај од следењето на процесот на пристапување

Тринаесетти квартален извештај од следењето на процесот на пристапување

Дијалог на глуви на високо ниво...

Дванаесетти квартален извештај од следењето на процесот на пристапување

Дванаесетти квартален извештај од следењето на процесот на пристапување

Има Пари Ама…...

Единаесетти квартален извештај од следењето на процесот на пристапување

Единаесетти квартален извештај од следењето на процесот на пристапување

Еуфорија за ЕУ-Фобија...

Чекор поблиску до Европската унија

Чекор поблиску до Европската унија

Работна тетратка...

Чекор поблиску до Европската унија

Чекор поблиску до Европската унија

Читанка...

Лисабон-Скопје-Солун: Европа се враќа дома - Пет причини зошто Македонија треба да ги почне преговорите

Лисабон-Скопје-Солун: Европа се враќа дома - Пет причини зошто Македонија треба да ги почне преговорите

Пет причини...

Следејќи го лидерот: Петар Пан или реалност

Следејќи го лидерот: Петар Пан или реалност

Следејќи го лидерот...

Прекутрупа во Европа - Истражување за искористувањето на Програмите на Заедницата во Македонија

Прекутрупа во Европа - Истражување за искористувањето на Програмите на Заедницата во Македонија

Прекутрупа во Европа...

Лисабонски договор во 10 графички прикази

Лисабонски договор во 10 графички прикази

Лисабонски договор...

Анализа на извештаите за напредокот на Европската комисија (2009-2012) - Европски розови облачиња

Анализа на извештаите за напредокот на Европската комисија (2009-2012) - Европски розови облачиња

Европски розови облачиња...

Анализа на извештаите за напредокот на Европската комисија (2008-2011) - Реформите во црвено

Анализа на извештаите за напредокот на Европската комисија (2008-2011) - Реформите во црвено

Реформите во црвено...

Програми на Заедницата

Програми на Заедницата

Програми на Заедницата...

Се што сакавте да знаете за ЕУ

Се што сакавте да знаете за ЕУ

Се за ЕУ...

Пристапување во Европската унија - За што ќе преговараме?

Пристапување во Европската унија - За што ќе преговараме?

За што ќе преговараме?...

Да зборуваме за животната средина

Да зборуваме за животната средина

Животна средина...

Подарокот од Бахус - Вино

Подарокот од Бахус - Вино

Вино...

Енергетска ефикасност и ЕУ

Енергетска ефикасност и ЕУ

Енергетска ефикасност...

Алтернативен туризам

Алтернативен туризам

Со европски пари до развој на алтернативниот туризам...

Акција за Европа

Акција за Европа

Монографска збирка на обраќањата...

Македонија во ЕУ

Македонија во ЕУ

Публикација издадена во рамките на проектот Акција за Европа...

Заблуди и вистини за ЕУ

Заблуди и вистини за ЕУ

Публикација издадена во рамките на проектот Акција за Европа...

Сведоштва за Европската унија

Сведоштва за Европската унија

Публикација издадена во рамките на проектот Акција за Европа...

Десетти квартален извештај од следењето на процесот на пристапување

Десетти квартален извештај од следењето на процесот на пристапување

„Тешкото“ од ЕУ...

Деветти квартален извештај од следењето на процесот на пристапување

Деветти квартален извештај од следењето на процесот на пристапување

Рибарски приказни...

Осми квартален извештај од следењето на процесот на пристапување

Осми квартален извештај од следењето на процесот на пристапување

Преродбата ги јаде сопствените деца...

Седми квартален извештај од следењето на процесот на пристапување

Седми квартален извештај од следењето на процесот на пристапување

Влада д.о.о.е.л....

Шести квартален извештај од следењето на процесот на пристапување

Шести квартален извештај од следењето на процесот на пристапување

За помалку, помалку позитивните работи...

Петти квартален извештај од следењето на процесот на пристапување

Петти квартален извештај од следењето на процесот на пристапување

Чуму ни е парламент...

Четврти квартален извештај од следењето на процесот на пристапување

Четврти квартален извештај од следењето на процесот на пристапување

Прави ли Владата споменик од ЕУ...

Трет квартален извештај од следењето на процесот на пристапување

Трет квартален извештај од следењето на процесот на пристапување

Лисабон - Скопје - Атина: МК@ЕУ...

Втор квартален извештај од следењето на процесот на пристапување

Втор квартален извештај од следењето на процесот на пристапување

На Македонија и треба нов Премиер за европската интеграција...

Прв квартален извештај од следењето на процесот на пристапување

Прв квартален извештај од следењето на процесот на пристапување

Владата треба 24/7 да се посвети на ЕУ агендата...