Анализа на извештаите за напредокот на Европската комисија (2008-2011) - Реформите во црвено

Анализа на извештаите за напредокот на Европската комисија (2008-2011) - Реформите во црвено

Оваа компаративна анализа на извештаите за напредокот на Република Македонија дава преглед на забелешките и проблемите нотирани од Европската комисија за периодот 2008-2011 година. За подобро да се согледа темпото со кое Република Македонија се приближува (оддалечува) до Европската унија наодите се систематизирани на следниот начин: со болдирани црвени букви се обележани проблемите кои се повторуваат во минатите две и повеќе години, со болдирани сини букви се обележани наодите кои се повторуваат во барем еден од претходните извештаи, а со сина боја се наведени новите забелешки од годинава.

За да ја преземете целата анализа следете го овој линк.