Чекор поблиску до Европската унија

Чекор поблиску до Европската унија

Читанката е производ подготвен за спроведувањето на обуките за Европската унија кои Македонскиот центар за европско образование ги спроведуваше во рамките на Иницијативата за локална власт на Институтот отворено општество и Фондацијата Отворено општество - Македонија.

За да добиете примерок од читанката, или пак да договорите обука обратете се на следниот .