Пристапувањето во ЕУ и сиромаштијата во Македонија

Пристапувањето во ЕУ и сиромаштијата во Македонија

Овој бриф за јавна политика го третира проширувањето на ЕУ и неговиот ефект врз сиромаштијата во државите пристапнички.

Проширувањето на ЕУ се смета дека е моќна алатка за намалување на сиромаштијата во земјите што пристапуваат. Од членството во ЕУ се очекува да донесе интензивирани капитални приливи и трговски размени за земјите кои пристапуваат, подобрување на институционалниот капацитет на овие земји, подобрување на севкупната ефикасност на

системот и зголемување на меѓународната конкурентност. Во втор план, финансирањето од ЕУ треба да ги поддржи одделните аспекти на социјалниот развој. Сите овие аспекти се очекува да ја намалат сиромаштијата, онака како што тоа се случи со новите држави-членки од 2004 и 2007 година.

Спротивно на искуствата на новите држави-членки, сиромаштијата во Македонија се влошува, но и се проширува во однос на возрасните и образовните групи на население.

За да го прочитате целиот бриф следете го овој линк.