Политичката култура, европеизацијата и стравовите во Македонија: извештај од анкетното истражување “Еврометар” за 2014

Политичката култура, европеизацијата и стравовите во Македонија: извештај од анкетното истражување “Еврометар” за 2014

Чест исказ коj силно го обоил наративотза пристапувањето на новите европски демократии во Европската унија (натаму во текстот: ЕУ) е дека европеизацијата и демократизацијата се, всушност, еден и идентичен процес. 

Имајќи на ум дека омеѓувањето на значењата на двата поима е (и треба да биде) предмет на академските дебати, доволно за целите на овој документе да се прифатат нивната нејасност и повеќезначност. Сепак, осветлувањето на корените на овој исказ и на контекстот во кој добил смисла е добар вовед во целата дебата во чиишто рамки се прекршуваат комплексната динамика на транзицијата кон пазарни општества, демократизацијата и пристапувањето на новите европски демократии во ЕУ.

 

Целиот документ може да го превземете од следниот линк.