Плодовите на портокаловата револуција

Плодовите на портокаловата револуција

И оваа година направивме компаративна анализа на извештаите за напредокот на Република Македонија односно на забелешките и проблемите нотирани од Европската комисија за периодот 2010-2013 година. Целта на оваа анализа е подобро да се утврди темпото со кое Република Македонија се приближува - или се оддалечува - од Европската унија. За таа цел се користи методологија според која се разгледуваат исклучиво проблемите (а не постигнувањата) и истите се систематизираат со три бои и тоа: 1) Со стандардна боја и фонт се обележани новите забелешки од годинашниот извештај; 2) Со стандардна боја и задебелено се обележани наодите кои се повторуваат барем во еден од претходните извештаи; и 3) со портокалова боја се обележани проблемите кои се повторуваат во минатите две и/или повеќе години.

За да ја преземете публикацијата во целост следете го овој линк.