Има ли Република Македонија заштита на конкуренција?

Има ли Република Македонија заштита на конкуренција?

Анализата на досегашното работење на КЗК наведува на заклучок дека оваа политика е маргинализирана во системот на економските политики, а КЗК е само дел од новиот институционален декор. Oвој труд се осврнува на примената на регулативата за заштита на конкуренцијата, а изнесените заклучоци се обидуваат да ја разрешат дилемата дали постои или не постои политика за заштита на конкуренцијата во Република Македонија.

 

За да го преземете документот следете го овој линк.