Дваесетти извештај од следењето на процесто на Македонија во ЕУ (КОМИСИЈА ВО СЕНКА, КОНКУРЕНЦИЈА ЗА ДЕКОР)

Дваесетти извештај од следењето на процесто на Македонија во ЕУ (КОМИСИЈА ВО СЕНКА, КОНКУРЕНЦИЈА ЗА ДЕКОР)

За да одговориме на главното прашање од анализата, кое гласи „дали Република Македонија, и покрај постоењето на добра правна рамка навистина има политика за заштита на конкуренцијата“, ја употребивме следнава методологија за прибирање податоци и анализа.


Во овој извештај детаљно ги разгледуваме и ги анализираме основните стратегиски документи на Република Македонија и на Европската комисија, кои се однесуваат на пристапувањето на РМ во ЕУ, како Националната програма за преземање на правото на Европската унија (НПАА) од последниве шест години и извештаите на Европската комисија за напредокот на Република Македонија од истиот период.

 

Целиот документ може да го превземете од следниов линк.