Пристапување во Европската унија - За што ќе преговараме?

Пристапување во Европската унија - За што ќе преговараме?

Издадена во рамките на проектот Акција за Европа публикацијата нуди преглед на поглавјата по кои се водат пристапните преговори, како и веќе постоечката обврска за Република Македонија создадена со потпишувањето и ратификувањето на Спогодбата за стабилизација и асоцијација.

Публикацијата беше издадена како самостојна публикација на македонски и на албански јазик, а потоа беше објавена во уште два наврати како составен дел на прирачникот „Мој водич: МК@ЕУ“.

За да ги преземете обете верзии следете ги линковите во текстот.