Лисабонски договор во 10 графички прикази

Лисабонски договор во 10 графички прикази

Публикацијата е авторско дело на Фондацијата Роберт Шуман додека носителот на преведувачките права е Фондацијата Отворено општество - Македонија. Во случајот со оваа публикација тимот на МЦЕО се јавува како коректор на преводот и верификатор на стручноста и точноста на истиот.

Публикацијата претставува интересен графички приказ за поедноставно читање и разбирање на новините кои ги внесува во ЕУ Лисабонскиот договор.

За да ја преземете публикацијата следете го овој линк./ckfinder/files/Lisbon%20Treaty%20EN.pdf