Квалитетот на работните места кои ги нудат компаниите основани во ТИРЗ

Квалитетот на работните места кои ги нудат компаниите основани во ТИРЗ

Целта на овој документ е да се престави начинот на функционирање на ТИРЗ во Република Македонија кој претставува точка на раздвојување со економскиот развој својствен на државите членки на ЕУ. Квалитетот на вработувањата во ТИРЗ не е димензија при кроењето на јавните политики поврзани со ТИРЗ.  Затоа, потребно е подетално разработување на политиките за создавање на нови работни места, дополнето со грижа за квалитетот на работните места кој се нуди од работодавачите во ТИРЗ. Зголемување на минималната плата, задолжително основање на синдикати, постојана трудова инспекција се само дел од мерките кои Владата е потребно да ги превземе со цел зголемување на квалитетот на работните места.

За да го преземете документот следете го овој линк.