Македонија во ЕУ

Македонија во ЕУ

Третата публикација во рамките на проектот Акција за Европа насловена „Македонија во ЕУ“ содржи кратка презентација на сите држави-членки на ЕУ, како и на државите кандидати и оние во процес на пристапување. Претставувањето е направено преку куси општи информации, два интересни факти и неколку избрани фотографии кои зборуваат за природното и културното наследство на државата и една позната личност која доаѓа од истата.

Публикацијата е издадена на македонски јазик, а можете да ja преземете доколку гo следите линкот во текстот.