Проблеми во остварувањето на правото на видување на детето со родителот со кој не живее

Проблеми во остварувањето на правото на видување на детето со родителот со кој не живее

Целта на овој документ за јавна политика е да укаже на проблемите кои се јавуваат во практиката при спроведувањето на решенијата за видување помеѓу родителот и детето, а се со цел да се изгради еден функционален и ефикасен систем.

 

Целиот документ може да го преземете тука.