Трет квартален извештај од следењето на процесот на пристапување

Трет квартален извештај од следењето на процесот на пристапување

Овој квартален извештај се однесува на периодот Јули 2009 до Септември 2009 и се фокусира на следните теми: Политика за проширување на ЕУ и имплементацијата на осумте репери, како и претседателските и локалните избори од пролетта 2009 година; Меѓу-етничките односи, политичкиот дијалог и изградбата, односно функционирањето на демократските институции; Фундаментални права и спроведување на законот за полиција; Реформи во судството; Постојана борба против корупцијата; Реформа на јавната администрација; Социјална политика и вработување; и деловна клима и економски развој.. Извештајот воедно содржи и сценарија за Извештајот за напредокот од 2009 и Европскиот Совет од декември 2009.

За да го прочитате целиот извештај следете го овој линк.