Четврти квартален извештај од следењето на процесот на пристапување

Четврти квартален извештај од следењето на процесот на пристапување

Овој квартален извештај се однесува на периодот од Октомври 2009 до Декември 2009 и содржи анализа на Националната програма за преземање на законодавството за 2009, гледана низ Пристапното партнерство од 2007 и Извештајот за напредокот од 2009. Извештајот и анализата би требало да ни дадат појасна слика за тоа каде се наоѓаме во моментот и во која насока намераваме да се движиме.

За да го прочитате целиот извештај следете го овој линк.