ПУСТИ МЕРАК НАРЕЧЕН „ИПА“

ПУСТИ МЕРАК НАРЕЧЕН „ИПА“

Овој квартален извештај не е посветен на политичкото опкружување на Република Македонија и на Западен Балкан. Фокусот на интерес на овој извештај е новодизајнираниот финансиски инструмент за претпристапна помош за државите опфатени со проширувањето на ЕУ, популарно наречен ИПА 2, кој ќе се применува во периодот 2014–2020 год., односно, лекциите научени од претходно спроведените проекти.

Овој извештај е целосно посветен на научените лекции кои треба да служат како сознанија при програмирањето на ИПА 2.

 

Целиот документ може да го превземете од следниот линк.