Алиментациони побарувања

Алиментациони побарувања

Остварувањето на издршката на децата со странски елемент е мошне значајно и сложено прашање кое не може да се реши без ефикасна меѓународна соработка и координација. Од овие причини, значајни се обидите за донесување меѓународни спогодби со кои би се решиле овие проблеми.

Дали Република Македонија го следи чекорот на усогласување на националното законодавство со меѓународните конвенции кои ја регулираат обврската за издржување со странски елемент?

 

Целиот документ може да го преземете тука.