Петти квартален извештај од следењето на процесот на пристапување

Петти квартален извештај од следењето на процесот на пристапување

Овој квартален извештај се однесува на периодот од Јануари 2010 до Март 2010 и притоа се фокусира на следните теми: Меѓу-етнички односи, политички дијалог и функционирање на институциите; Реформи во судството; Закон за здруженија на граѓани и фондации; Граѓанското општество и заштитата од дискриминација; Реформа на јавната администрација; Економска конвергенција и правила на политиката за конкурентност; Програми на Заедниците и Националната агенција за мобилност и европско образовни програми.

За да го прочитате целиот извештај следете го овој линк.