Политика на конкуренција и нејзина имплементација во Република Македонија

Политика на конкуренција и нејзина имплементација во Република Македонија

Политиката за заштита на конкуренцијата има за цел да ги спречи разните штетни облици на поврзување и дејствување на стопанските субјекти, со цел да предизвикуваат ограничување и нарушување на конкуренцијата на пазарот. Картелното поврзување и злоупотребата на доминантната положба што ја имаат претпријатијата на пазарот предизвикуваат дисторзии во функционирањето на слободниот пазар, и тоа во неговите најзначајни компоненти (информација, селекција и дистрибуција и право на достапност), со што се предизвикуваат штетни последици на сметка на потрошувачите, кои се манифестираат во вид на повисоки цени, помал избор и понеквалитетни производи и услуги.

 

За да го преземете целиот документ следете го овој линк