Осумте + еден репер на Европската комисија - ден потоа...

Осумте + еден репер на Европската комисија - ден потоа...

Сосема свесни за неумесноста на процентното изразување на исполнетоста на зададените репери, Македонскиот центар за европско образование се впушти во оваа невообичаена пресметка на проценти за да докаже дека нивото на исполнување на реперите не е 90%. Оттука, пресметката покажува дека Република Македонија исполнила само 62,87% од задачите што самата си ги постави, се разбира, во соработка со Мисијата на ЕУ во Скопје.

За да го преземете документот следете го овој линк.